DPlJB3zX0AEdA7W

Goede oorlogen bestaan niet!

De regering wil het defensiebudget dit jaar verhogen met bijna 1 miljard euro, en daarna elk jaar iets meer tot 1,5 miljard extra in 2021. Tegelijkertijd groeit een kwart van de Amsterdamse kinderen op in armoede. De salarissen van leraren staan in geen verhouding tot de werkdruk. En zorgpersoneel is voortdurend overbelast en onderbetaald.

Het Amsterdams Vredesinitiatief is boos. Nederland levert zelf wapens over de hele wereld; in 2016 werd voor € 1.416,38 miljoen aan wapens verkocht. Nederland levert onder meer gevechtsvliegtuigen aan Jordanië, dat dit soort vliegtuigen inzet tegen Jemen. Ook blijft ons land meedoen aan oorlogsmissies in Irak, Syrië, Afghanistan en Mali. Zo blijft de cirkel van geweld in stand. Intussen zijn veel mensen op de vlucht. Ook in Amsterdam leven vluchtelingen die een veilig heenkomen zochten vanwege oorlog en geweld. Vluchtelingen zijn wat ons betreft van harte welkom, maar beter is het te zorgen dat mensen niet hoeven vluchten.

Mensen worden tegen elkaar opgezet. Voor het tekort aan betaalbare huizen in de stad wordt beschuldigend naar vluchtelingen gewezen. Terwijl er wel degelijk huizen zijn, maar alleen voor mensen met veel geld. De huurprijzen vliegen omhoog, mede door de verhuurdersheffing, waarbij woningcorporaties geld aan het Rijk moeten afdragen. Dat gaat ten koste van sociale woningbouw.

Een grote winnaar is de wapenindustrie.

Het Amsterdam Vredesinitiatief vindt dat het anders moet en kan. Wij willen niet meer geld naar defensie en wapenaankopen, maar goede zorg, goed onderwijs, en betaalbare huizen voor iedereen, waar je wiegje ook heeft gestaan.

Het Amsterdams Vredesinitiatief (AVI) is in 2016 opgezet door een groep mensen uit zorg over de oorlogen in het Midden-Oosten. We organiseerden onder meer demonstraties tegen de Nederlandse deelname aan de oorlog in Syrië en tegen Turkse bommen op Koerdische burgers. Ook organiseerden we debat-avonden over de achtergronden van de oorlogen in het Midden-Oosten. Doe mee! Steun onze protesten en denk mee op onze debatavonden.

Amsterdams Vredes Initiatief

www.geengeldvooroorlog.nl

Facebook/amsterdamsvredesinitiatief

There are no good wars!

The Dutch government wants to raise the defense budget by nearly 1 billion euros this year, then up to 1.5 billion extra in 2021. While one in four childeren in Amsterdam is growing up in poverty. While teacher salaries are disproportionately low considering their workload. And health workers are overworked and underpaid.

The Amsterdams Vredesinitiatief (Amsterdam Peace Initiative) is angry. The Netherlands itself is selling weapons all over the world; in 2016 Dutch arms export reached € 1,416.38 million. Amongst others the Netherlands sold fighter planes to Jordan, which is using this type of planes in the war in Yemen. Our country also participates in war missions in Iraq, Afghanistan, Syria and Mali. If we continue like this the circle of violence will never be broken. Meanwhile there are many refugees, also in Amsterdam. People looking for a safe place because war and violence have disrupted their home countries. We welcome all refugees in our city, but it would be better to ensure that people do not have to flee.

People are set against each other. The shortage of affordable housing in Amsterdam is by some blamed on refugees. While in fact houses are available, but only for people with lots of money. That rents are rising is partly due to the ‘verhuurdersheffing’ (renters levy) which housing corporations have to pay to the government, at the expense of investing in social housing.

A big winner is the arms industry.

The Amsterdams Vredesinitiatief says that it can and must be different. We do not want money for the military and for weapons. We want money for health care, good education, and affordable housing for everyone, wherever you are born.

The Amsterdams Vredesinitiatief (AVI) is established in 2016 by a group of citizens concerned about the wars in the Middle East. We have organized several demonstrations, for example against Dutch participation in the war in Syria and against the bombing of Kurdish civilians. We also organize debates about the backgrounds of the wars in the Middle East. Join us! Support our protests and participate in our discussion events.

Amsterdams Vredes Initiatief

www.geengeldvooroorlog.nl

Facebook/amsterdamsvredesinitiatief